Kliendid küsivad,
meie vastame

Viirusepuhang on meie lauale toonud hulga erinevaid küsimusi eri õigusvaldkondadest, kus oleme kliente operatiivselt nõustanud. On siis küsimus töösuhete või lepinguliste suhete ümberkorraldamise võimalustest. Siit leiad mõned tõusetunud aktuaalsemad teemad ja meie eksperdid, kes saavad operatiivselt neil teemadel aidata.​

Töösuhted

Nakkushaiguse leviku piiramisega kaasnevatel soovitustel on vahetu mõju töösuhetele. Levinud soovitus on anda töötajatele võimalus töötada kodus, kuid tihti ei saavutata selleks kokkulepet või ei võimalda seda töötaja positsioon. Meie kliendid küsivad – kas ja millist tasu peab kodus viibiv töötaja saama, millal on vältimatu töötajate koondamine ja kas tööst keelduvat töötajat saab täna tööle kohustada? Töölepingu seadus annab neis küsimustes juhised ning meie oleme valmis praktikas tekkivaid olukordi analüüsima ning Teile parima lahenduse leidma.​
Küsimustele vastab
Arne Ots
Partner

Lepinguõigus

Pandeemia ja välja kuulutatud eriolukorra kontekstis on praktikas üheks enam levinud ja õigustatud küsimuseks, kas ja mis olukordades on võimalik tugineda vääramatu jõu regulatsioonile ja millal nõuda lepinguliste kohustuste vahekorra muutmist. Samuti, mida tuleb kummalegi alusele tuginemiseks teha? Iga lepingulist suhet tuleb analüüsida eraldi ja oleme Teile selles igakülgselt abiks.
 
Loe lisaks:
 
Küsimustele vastavad
Martin Käerdi
Partner
Arne Ots
Partner
Rauno Klemm
Vandeadvokaat

Maksejõuetus

COVID-19 kriis testib nii majanduse vastupidavust kui ka õiguskeskkonda. Kaubad riikide vahel ei liigu, inimesed ei saa tööle, paljud haigestuvad, piiratud on üldine liikumisvabadus, ärid on suletud. Lepinguid ei ole võimalik täita, nagu on normaalses olukorras kokku lepitud. Üks ei saa tarnida kaupa, teine ei ole võimeline täitma oma rahalisi kohustusi, sest rahavoog on kokku kuivanud, kolmas on vastamisi jõude ootava töötajate hulgaga ja teadmatusega, mida ja kuidas tööjõu osas ette võtta. Tekivad küsimused, kes ja milliste kohustuste täitmise eest üldse vastutab ja kas vastutusest tavapäraselt mõistetud viisil saabki praeguses olukorras üldse rääkida. Tavaolukorras toimima mõeldud õigusnormid võivad ettevõtjale olla üsnagi halastamatud, kui kriisiaja konfliktide korral ei suudeta kokkuleppeid saavutada. Majanduselu reguleerimiseks kiirkorras välja töötatud n.ö leevendusnormid, mida on juba kehtestatud ja ilmselt kehtestatakse veelgi, võivad aga õiguste ja kohustuste tasakaalu ning uues olukorras juba tekkima hakanud konsensuslikud lahendused taas peapeale keerata. Meie meeskond annab selles keerulises olukorras nõu, milliseid õiguslikke võimalusi on ettevõtjatel võimalik kasutada, et ärid ka rasketest aegadest edukalt läbi juhtida.
 
Küsimustele vastavad
Arne Ots
Partner
Martin-Johannes Raude
Vandeadvokaat

Riigiabiõigus

Eriolukorra meetmed on Eestis ja Euroopas laiemalt toonud kaasa olulist kahju ettevõtjatele. Selliselt on tekkinud arusaadav ootus, et riik tuleks ettevõtjatele appi. Riigi võimalusi abistada ettevõtjaid mõjutab otseselt Euroopa Liidu riigiabi õigus, mis üldiselt keelab ettevõtjatele avaliku sektori poolt eeliste andmise, kui see võiks kahjustada liikmesriikide vahelist kaubandust. Nende nõuete rikkumisel võivad olla ulatuslikud tagajärjed abi saavatele ettevõtjatele. Kuidas mõjutavad riigiabi reeglid Eesti riigi tegevusvabadust ettevõtete toetamisel? Mida on Euroopa Komisjon juba ette võtnud või võtmas? Kuidas see mõjutab ettevõtjat, kes vajab riigi poolset abi? Mida teha, kui mõni ettevõtja saab ebaõiglaselt abi? Neis ja teistes riigiabiõiguse küsimustes oleme valmis Teid aitama.
 
Vaata ka:
 
Küsimustele vastab
Martin Mäesalu
Vandeadvokaat

Riigihanked

Tekkinud eriolukorras on kiire reageerimine ülioluline, mistõttu on juba turuosalistel tõusetunud küsimused sellest, kas ja mis juhul saab hankija lühendada hanketähtaegu, kas konkreetsel juhul võiks kõne alla tulla lihtsa ja kiire, aga erandliku väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine või on võimalik olemasoleva hankelepingu muutmine. Riigihangete seaduses on selleks alused olemas. Konkreetsetes küsimustes oleme operatiivselt valmis Teid aitama.
Küsimustele vastab
Rauno Klemm
Vandeadvokaat

Kohtuvaidlused

Kas kohtud töötavad? Kohtusüsteem töötab ja isikute õiguste kaitse võimalused on jätkuvalt tagatud. Meie kohtute e-toimiku ja elektroonilise asjaajamise süsteem on heal järjel ning see võimaldab ärivaidlusi lahendada kirjalikes menetlustes, kus inimeste vahetu kontakt ja kohtuistungitel osalemine ei ole tingimata vajalik. Kohtuistungite vajaduse korral on kohtud välja pakkunud (ja ka varasemas praktikas on paaril korral ette tulnud) istungeid videokonverentsidena. Taolised lahendused on tervitatavad ja loodetavasti harjutakse neid kasutama rohkem ka tavaolukorras, et menetlusi kiiremaks ja efektiivsemaks muuta.
 
Küsimustele vastab
Arne Ots
Partner

Maksuõigus

COVID-19 viiruse pandeemia ja riikide poolt reaktsioonina kehtestatud eriolukorrad on halvanud terved majandussektorid. Selle tagajärjel on paljudel ettevõtjal juba tekkinud või on lähiajal tekkimas makseraskused, sealhulgas riigi ees maksukohustuste täitmisel. Hetkeseisuga on Vabariigi Valitsus küll peatanud eriolukorra ajaks maksuvõlgadelt intressi arvestamise, kuid maksukohustused endid tuleb endiselt deklareerida ja tasuda. Kujunenud keerulises olukorras aitame Teil orienteeruda seaduslikes võimalustes tekkivate maksuvõlgadega seotud probleemide lahendamisel, samuti riigi poolt kehtestatavate maksualaste leevendusmeetmete kasutusele võtmisel.
 
Loe lisaks:
 
Küsimustele vastab
Dmitri Rozenblat
Maksunõunik

Andmekaitse

Üheks oluliseks küsimuseks on, kas ja millistel tingimustel tohib töödelda isikuandmeid seoses COVID-19 puhanguga. Kas tööandja tohib küsida töötajalt kinnitust selle kohta, et töötaja ei ole viibinud riskipiirkonnas või puutunud kokku viirusekandjaga? Kas tööandja tohib tööle saabujate tervist regulaarselt kontrollida, näiteks mõõtes töötajate kehatemperatuuri? Kas tohib avaldada haigestunud isikute andmeid? Kas haigestunud isikute andmeid tohib töödelda teadusuuringute jaoks? Kui haigestunud isikute andmeid koguda ja töödelda, siis millised reeglid sellele kohalduvad?
 
Loe lisaks:
 
Küsimustele vastavad
Ants Nõmper
Juhtivpartner
Merlin Liis
Advokaat