Keskkond ja planeeringud

Ellex Raidla keskkonna ja planeeringu praktikagrupp on Eesti üks hinnatumaid keskkonnaõigusele spetsialiseerunud meeskondi, kelle igapäeva praktika hõlmab keskkonnanõuete täitmise ning keskkonnajuhtimisega seonduvaid küsimusi. Meie spetsialistid nõustavad nii avaliku kui ka erasektori kliente, sealhulgas kinnisvara arendajaid, valitsusasutusi, kohalikke keskkonnaplaneerimise asutusi jm erinevatel keskkonnaalastel teemadel. Meie keskkonna ja planeerimise praktikagrupi põhjalik kogemus hõlmab ühtlasi keskkonna ja planeerimise teemalisi kohtuvaidluseid ning erinevate maapõues leiduvate loodusvarade töötlemisega, sh taastuvenergia ning jäätmete töötlemisega tegelevate ettevõtete nõustamisega.
 
Läbi aastate on keskkonna ja planeeringute praktikagrupp osalenud aktiivselt keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamisel (sh välisõhk ja jäätmed) ning omab mitmekülgset praktilist kogemust Euroopa Liidu õiguse rakendamisel.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Martin Triipan

Partner

Keskkonna, planeeringute ja haldusõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnRyaWlwYW5AZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi50cmlpcGFuQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Jaanus Ikla

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86amFhbnVzLmlrbGFAZWxsZXguZWUiPmphYW51cy5pa2xhQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Triin Frosch

Nõunik

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dHJpaW4uZnJvc2NoQGVsbGV4LmVlIj50cmlpbi5mcm9zY2hAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Rauno Klemm

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmF1bm8ua2xlbW1AZWxsZXguZWUiPnJhdW5vLmtsZW1tQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Kaisa Laidvee

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Fpc2EubGFpZHZlZUBlbGxleC5lZSI+a2Fpc2EubGFpZHZlZUBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Kristel Urke

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a3Jpc3RlbC51cmtlQGVsbGV4LmVlIj5rcmlzdGVsLnVya2VAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Esindame Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes
Ellex Raidla partner Martin Triipan ja advokaat Kaisa Laidvee esindavad Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes halduskohtus.

Erinevad kaebajad vaidlustasid kohtus Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringud, millega määrati kindlaks Rail Balticu trassikoridori kulgemine Eestis. Kaebajad on seisukohal, et maakonnaplaneeringud on õigusvastased ning Rail Balticu trassikoridor ei ole õigesti kindlaks määratud.

Tallinna Halduskohus jättis esimeses kohtuastmes kaebajate kaebused rahuldamata ning leidis, et maakonnaplaneeringud on õiguspärased ning maakonnaplaneeringute menetlustes on Rail Balticu raudtee mõjusid (sh nt looduskeskkonnale ja asustusele) asjakohaselt kaalutud.
Ellex Raidla nõustab läbi aegade suurimat tööstusinvesteeringu projekti Eestis
Ellex Raidlai meeskond koosseisus vanempartner Jüri Raidla, partner Martin Triipan ja nõunik Triin Frosch nõustavad läbi aegade suurimat tööstusinvesteeringu projekti Eestis.
 
Pikaajalise metsa- ja puidutööstuskogemusega Eesti investorite grupp kaalub tänapäevase ja keskkonnasõbraliku puidurafineerimistehase ehitamist Eestisse. Tegu oleks ca 1 miljardi euro suuruse investeeringuga, mis teeks sellest läbi aegade suurima tööstusinvesteeringu Eestis. Valminuna oleks tehas kõige modernsem kogu Euroopas.
 
Margus Kohava sõnul oleks tehase rajamisel positiivne mõju kogu regiooni metsandussektorile ja Eesti majandusele tervikuna. „Tehas suurendaks Eesti eksporti 250−350 miljoni euro võrra aastas, kusjuures toodete ekspordi koguväärtus suureneks 2−3% võrra. Tehase ehitamise tulemusena suureneks kogu Eesti töötleva tööstuse sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta 7−9 protsenti,“ selgitas Kohava. Tehas looks ligikaudu 200 oskustöökohta pealinnast väljaspool ja lisaks tekiks 500−700 töökohta tehast teenindavas väärtusahelas.
 
Sellest saaks unikaalne uue põlvkonna puidurafineerimistehas Eestis, kus toodetaks keskkonnasõbralikul viisil taastuvtoormest tooteid, sh tselluloosi ning erinevate biotoodete jaoks hemitselluloosi ja ligniini, samuti rohelist energiat. Tehas toodaks pidevalt ja stabiilselt 25% rohkem  taastuvenergiat, kui ise tarbib. Taastuvenergiast toodetud elektri tootmine suureneks Eestis 34−45%.
 
Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse kuni 700 000 tonni aastas. Tooraineks kasutataks aastas hinnanguliselt ligikaudu 3 miljonit kuupmeetrit paberipuitu ja puiduhaket, mida praegu 4−5 korda odavamalt Eestist välja viiakse. Puit pärineks peamiselt Eestist, kuid vajaduse korral ka Lätist ja Leedust.
 
Projekti teostatavust analüüsitakse tihedas koostöös erinevate Eesti ametiasutuste ja tunnustatud teadusekspertidega.
 
Meediakajastused samal teemal:
 
 
Esindasime Reet Raukast edukalt kohtuvaidluses seoses tuulegeneraatorite püstitamisega Hanila valda
Reet Raukas esitas kohtule kaebuse, millega taotles Hanila valda Esivere külla uute tuulegeneraatorite püstitamise detailplaneeringu tühistamist. Riigikohus oma 8.08.2016 otsusega rahuldas Reet Raukase kaebuse täies ulatuses ning tühistas tuulegeneraatoreid puudutava detailplaneeringu. Riigikohus leidis, et Hanila vald on jätnud tuulegeneraatorite poolt tekitatava müra, kohalike elanike huvid ja Natura 2000 ala kaitsevajaduse kohaselt hindamata.
 
Tegemist on olulise kohtulahendiga, milles tuuakse esile kohalike elanike õiguste kaitse vajadus ning kohaliku omavalitsuse kohustus mõjusid planeerimismenetluses kohaselt hinnata. Riigikohus käsitles põhjalikult tuulegeneraatorite poolt tekitatava müra hindamise küsimust ning andis sellega edasiseks mitmed juhised. Otsuses selgitati ühtlasi Euroopa Kohtu praktikast tulenevaid põhimõtteid seoses Natura alasid puudutava keskkonnamõju hindamisega.
 
Klienti esindasid selles kohtuasjas partner Arne Ots ning advokaat Kaisa Laidvee.
 
Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.
 
Meediakajastusi:

Industries covered by this practise