Keskkond ja planeeringud

Ellex Raidla keskkonna ja planeeringu praktikagrupp on Eesti üks hinnatumaid keskkonnaõigusele spetsialiseerunud meeskondi, kelle igapäeva praktika hõlmab keskkonnanõuete täitmise ning keskkonnajuhtimisega seonduvaid küsimusi. Meie spetsialistid nõustavad nii avaliku kui ka erasektori kliente, sealhulgas kinnisvara arendajaid, valitsusasutusi, kohalikke keskkonnaplaneerimise asutusi jm erinevatel keskkonnaalastel teemadel. Meie keskkonna ja planeerimise praktikagrupi põhjalik kogemus hõlmab ühtlasi keskkonna ja planeerimise teemalisi kohtuvaidluseid ning erinevate maapõues leiduvate loodusvarade töötlemisega, sh taastuvenergia ning jäätmete töötlemisega tegelevate ettevõtete nõustamisega.
 
Läbi aastate on keskkonna ja planeeringute praktikagrupp osalenud aktiivselt keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamisel (sh välisõhk ja jäätmed) ning omab mitmekülgset praktilist kogemust Euroopa Liidu õiguse rakendamisel.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Martin Triipan

Partner

Keskkonna, planeeringute ja haldusõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnRyaWlwYW5AZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi50cmlpcGFuQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Jaanus Ikla

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86amFhbnVzLmlrbGFAZWxsZXguZWUiPmphYW51cy5pa2xhQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Triin Frosch

Nõunik

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dHJpaW4uZnJvc2NoQGVsbGV4LmVlIj50cmlpbi5mcm9zY2hAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Rauno Klemm

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmF1bm8ua2xlbW1AZWxsZXguZWUiPnJhdW5vLmtsZW1tQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Kaisa Laidvee

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Fpc2EubGFpZHZlZUBlbGxleC5lZSI+a2Fpc2EubGFpZHZlZUBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime Enefit Greeni ja NEFCO-t OÜ 4E Biofondi osade müügil Infortarile
Enefit Green ja NEFCO müüvad oma osaluse Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades Infortarile. Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted.
 
Enefit Green on Eesti Energia kontsernile kuuluv taastuvenergiaettevõte, mis toodab elektrit ja soojust Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Tegu on kõige mitmekesisemat taastuvenergia portfelli omava taastuvenergiaettevõttega regioonis.
 
NEFCO on rahvusvaheline investeerimisfond, mille asutasid 1990. aastal viis Põhjamaad – Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi. Fond investeerib keskkonnasõbralikesse väikese ja keskmise suurusega projektidesse, millel on käegakatsutavad tulemused ning mis avaldavad kliimale ja keskkonnale positiivset mõju.
 
Infortar on Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid. Infortari peamised huvid on laevanduses, transpordis, energeetikas, kinnisvaras, hotellinduses, trükitööstuses, jaekaubanduses, finants-, tervise- ja heaoluteenustes.
 
Enefit Greeni ja NEFCOt nõustasid tehingu läbiviimisel Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja nõunik Triin Frosch.
 
Loe lähemalt SIIT.
Esindame Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes
Ellex Raidla partner Martin Triipan ja advokaat Kaisa Laidvee esindavad Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes halduskohtus.

Erinevad kaebajad vaidlustasid kohtus Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringud, millega määrati kindlaks Rail Balticu trassikoridori kulgemine Eestis. Kaebajad on seisukohal, et maakonnaplaneeringud on õigusvastased ning Rail Balticu trassikoridor ei ole õigesti kindlaks määratud.

Tallinna Halduskohus jättis esimeses kohtuastmes kaebajate kaebused rahuldamata ning leidis, et maakonnaplaneeringud on õiguspärased ning maakonnaplaneeringute menetlustes on Rail Balticu raudtee mõjusid (sh nt looduskeskkonnale ja asustusele) asjakohaselt kaalutud.
Ellex Raidla nõustab läbi aegade suurimat tööstusinvesteeringu projekti Eestis
Ellex Raidlai meeskond koosseisus vanempartner Jüri Raidla, partner Martin Triipan ja nõunik Triin Frosch nõustavad läbi aegade suurimat tööstusinvesteeringu projekti Eestis.
 
Pikaajalise metsa- ja puidutööstuskogemusega Eesti investorite grupp kaalub tänapäevase ja keskkonnasõbraliku puidurafineerimistehase ehitamist Eestisse. Tegu oleks ca 1 miljardi euro suuruse investeeringuga, mis teeks sellest läbi aegade suurima tööstusinvesteeringu Eestis. Valminuna oleks tehas kõige modernsem kogu Euroopas.
 
Margus Kohava sõnul oleks tehase rajamisel positiivne mõju kogu regiooni metsandussektorile ja Eesti majandusele tervikuna. „Tehas suurendaks Eesti eksporti 250−350 miljoni euro võrra aastas, kusjuures toodete ekspordi koguväärtus suureneks 2−3% võrra. Tehase ehitamise tulemusena suureneks kogu Eesti töötleva tööstuse sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta 7−9 protsenti,“ selgitas Kohava. Tehas looks ligikaudu 200 oskustöökohta pealinnast väljaspool ja lisaks tekiks 500−700 töökohta tehast teenindavas väärtusahelas.
 
Sellest saaks unikaalne uue põlvkonna puidurafineerimistehas Eestis, kus toodetaks keskkonnasõbralikul viisil taastuvtoormest tooteid, sh tselluloosi ning erinevate biotoodete jaoks hemitselluloosi ja ligniini, samuti rohelist energiat. Tehas toodaks pidevalt ja stabiilselt 25% rohkem  taastuvenergiat, kui ise tarbib. Taastuvenergiast toodetud elektri tootmine suureneks Eestis 34−45%.
 
Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse kuni 700 000 tonni aastas. Tooraineks kasutataks aastas hinnanguliselt ligikaudu 3 miljonit kuupmeetrit paberipuitu ja puiduhaket, mida praegu 4−5 korda odavamalt Eestist välja viiakse. Puit pärineks peamiselt Eestist, kuid vajaduse korral ka Lätist ja Leedust.
 
Projekti teostatavust analüüsitakse tihedas koostöös erinevate Eesti ametiasutuste ja tunnustatud teadusekspertidega.
 
Meediakajastused samal teemal:
 
 
 
Loe lisaks Ellex Raidla kogemusest tööstuse valdkonnas.

Industries covered by this practise